Hệ thống trang trại nuôi ong


Hệ Thống trại nuôi ong khái thác mật
1.Bình Xá - Tiền Phong - Ân Thi - Hưng Yên
2.Thái Hòa - Hàm Yên - Tuyên Quang
3. Mỹ Bằng – Yên Sơn - Tuyên Quang
4. Giàng Chu Phìn - KJhâu Vai – Mèo Vạc – Hà Giang
5.Xã Sủng Tráng - Huyện Đồng Văn, Yên Minh - Hà Giang
Hotline: 0967.568.658